Tatsuki

#130 Tatsuki
Species Info
Mythical (Demon)Oni
#130 Tatsuki